Ježíš prohlásil: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." Není žádná alternativa, jiné další cesty. Tou cestou je Ježíš Kristus. On je tím absolutním absolutnem. Jen v Něm lze nalézt spasení, jak říká Petr ve Skutcích: "V žádném jiném jménu není spasení, jen ve jménu Ježíš."

To k tomu říká Bible, tak tomu věříme a také to vidíme probíhat na našich evangelizačních taženích po celém světě, kde milony lidí, doslova milony lidí proudí do otevřené náruče Ježíše Krista a zažívají absolutní změnu svého života a okoušejí realitu spasení.

Dále bych řekl toto: žádné jiné náboženství nám křesťanům nemůže vzít kříž. Protože nikdo, absolutně nikdo, nezemřel za hříchy světa na kříži, jedině Ježíš Kristus. Ať už se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu, vždy dojdeme ke stejnému výsledku. Není jiná cesta kromě Ježíše Krista poslaného nebeským Otcem, který za nás zemřel a zachránil nás – Jeho milujeme a Jeho vyznáváme, a jsou miliardy lidí, které můžou dosvědčit, že to funguje.